HARTEN3
Training en Ontwikkeling

Implementatie en borging

Implementatie en verankering in de dagelijkse praktijk

Het werken volgens de stappen van de meldcode wordt door professionals ervaren als een krachtig hulpmiddel om zorgvuldig te handelen bij zorgen om een kind of gezin.

Implementeren van de stappen van de meldcode in het dagelijks handelen vraagt om een planmatige aanpak en is een gezamenlijk leerproces. De aandachtsfunctionaris speelt hierin een belangrijke taak.  In de (LVAK) training aandachtsfunctionaris wordt de benodigde kennis en vaardigheden opgedaan om deze taak goed uit te kunnen voeren.

De meldcode levend krijgen en houden onder alle betrokkenen vraagt veel tijd en soms net wat meer specialisatie van de aandachtsfunctionarissen. Harten3  kan de aandachtsfunctionaris ondersteunen met coaching, introductie- of verdiepingsworkshops en trainingen voor de beroepskrachten.

Het gaat bij de professionals om weten wat huiselijk geweld en kindermishandeling is, wat de stappen van de meldcode zijn en wat ieders taak daarin is. Om te leren signalen objectief en feitelijk te benoemen. En ook om het ontwikkelen van een positieve houding ten aanzien van het willen signaleren en durven handelen.
Een goede introductie en het trainen van de beroepskrachten stimuleert om samen te werken, te reflecteren, kennis en ervaring te blijven delen. Zo kunnen we met elkaar bijdragen aan een veilige en gezonde leef- en leeromgeving voor jong en oud.

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een adviesgesprek.