HARTEN3
Training en Ontwikkeling

De Meldcode

De Wet Meldcode

Sinds 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht.

Het doel van de meldcode is slachtoffers beter en eerder in beeld te laten komen, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd.

De Wet Meldcode vraagt van werkgevers een eigen meldcode te ontwikkelen, met daarin de stappen van de meldcode. Verder vraagt de wet de meldcode te implementeren, het gebruik en de kennis van de meldcode te bevorderen onder de werknemers.

Minister De Jonge: 'We moeten alles uit de kast halen om signalen van geweld en verwaarlozing eerder en beter in beeld te krijgen. Professionals hebben daar  een cruciale rol in. De verbeterde meldcode gaat hen helpen om op tijd in actie te komen.'

 

 

Meldcode in de praktijk

De meldcode zet u in bij (een vermoeden van)  huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij om vermoedens van fysiek geweld, van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing. De stappen van de meldcode helpen de professionals om daar zorgvuldig en doortastend mee om te gaan.

Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten voldoende kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling hebben en goed uit de voeten kunnen met de meldcode. Ofwel: durven, willen en kunnen signalen en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

U kunt uw professionals ondersteunen door:

  • training én
  • aandachtsfunctionaris(sen) te benoemen voor coaching en ondersteuning en  voor implementatie en borging van de meldcode.
  • aandachtsfunctionaris(sen) trainen in hun taak/rol in de meldcode.
  • de meldcode structureel op de agenda te zetten.

Agenda

Er zijn geen aankomende events.